Firma AC EUROPE s.r.o.

Všeobecné  obchodní  podmínky AC Europe s.r.o.

platné  od 1. ledna 2015


I.

Platnost  obchodních  podmínek

1.1.       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami při poskytování veškerých služeb a dodávek zboží, popř. služeb, ze strany dodavatele společnosti AC Europe s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Staré Město, Praha 1, IČO: 264 63 784, DIČ: CZ 26463784, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 83955 (dále jen „dodavatel“) odběrateli.

1.2.       Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi odběratelem a dodavatelem, jejímž předmětem je provedení díla, poskytnutí služby či dodání zboží odběrateli, bez ohledu na to, zda smlouva byla uzavřena písemně či ústně, mezi podnikateli při výkonu podnikatelské činnosti nebo mimo ni nebo mezi objednatelem a nepodnikatelským subjektem, nebo adhezním způsobem. Takovou smlouvou bude zejména smlouva o dílo, autorská smlouva, licenční smlouva, příkazní smlouva, kupní smlouva, příp. smlouva o poskytování služeb nebo závazná objednávka.

1.3.       Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.4.       Uzavřením písemné či ústní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, se nahrazují veškerá předchozí ujednání, závazky a úmluvy smluvních stran, učiněné v písemné nebo ústní formě.

1.5.       Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách dodavatele: http://www.aceu.cz/

1.6.       Právní vztahy mezi stranami vzniklé na základě smlouvy nebo závazné objednávky a jejichž součástí jsou VOP, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), v jejich platném a účinném znění.


II.

Uzavření  smlouvy

2.1.       Smlouva se považuje za uzavřenou opatřením písemného vyhotovení smlouvy podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat dle stavu ke dni uzavření smlouvy.

2.2.       Smlouva se považuje za platně uzavřenou též, pokud byla uzavřena ve formě závazné objednávky.

2.3.       Přijetím návrhu na uzavření smlouvy odběratel výslovně souhlasí s těmito VOP ve smyslu ust. § 1799 občanského zákoníku. Odběratel byl s těmito VOP ze strany dodavatele podrobně seznámen a jejich význam je mu tak dostatečným způsobem znám, což potvrzuje uzavřením smlouvy.

2.4.       Za platný návrh odběratele na uzavření smlouvy se považuje výhradně návrh učiněný v písemné formě, (téže-mailem či faxem). Přijetí návrhu může dodavatel provést písemně, případně jakýmkoliv jiným prokazatelným způsobem (např. faxem, emailem). Návrh je ze strany odběratele přijat okamžikem, kdy projev, kterým je návrh přijat, je doručen dodavateli. Po přijetí se návrh ze strany odběratele považuje za neodvolatelný, čímž dochází k uzavření smlouvy; po marném uplynutí lhůty pro splnění povinnosti odběratele vycházejícího z předmětu smlouvy může dodavatel návrh bez dalšího odvolat a odběrateli nevzniká nárok na jakékoliv finanční plnění, odměnu, bezdůvodné obohacení nebo náhradu škody s tím spojené.


III.

Předmět  smlouvy

3.1.       Smlouvou se dodavatel zavazuje pro odběratele provést dílo včetně díla autorského, poskytnout službu, dodat zboží či poskytnout další plnění podle specifikace ve smlouvě či návrhu (dále jen „smlouva“) a odběratel (dále jen „odběratel“) se zavazuje zaplatit mu za provedení předmětu smlouvy odměnu stanovenou ve smlouvě.

3.2.       Předmět smlouvy je vždy vymezen v uzavřené smlouvě.

3.3.       Dodavatel splní svůj závazek vyplývající ze smlouvy protokolárním převzetím předmětu plnění smlouvy odběratelem. O předání předmětu plnění smlouvy vyhotoví dodavatel ke dni jeho předání předávací protokol, který smluvní strany opatří svými podpisy. Nebezpečí vzniku škody na předmětu smlouvy přechází na odběratele dnem předání díla odběrateli.


IV.

Doba  k  plnění  smlouvy

4.1.       Není-li v uzavřené smlouvě stanovena doba splnění, je dodavatel povinen splnit zakázku v době přiměřené povaze a rozsahu předmětu smlouvy.

4.2.       Odběratel není oprávněn určit samostatně, bez písemné dohody s dodavatelem, čas plnění smlouvy.

4.3.       Čas plnění smlouvy je vždy určen ve smyslu ust. § 1962 odst. 2 a 3 občanského zákoníku ve prospěch dodavatele, a to jak v případě jeho postavení jako věřitele, tak i jako dlužníka. Výše uvedené se vztahuje pouze na případy, kdy čas plnění není dostatečným a platným způsobem specifikován ve smlouvě nebo návrhu na uzavření smlouvy.

4.4.       Výše uvedeným ustanovením není dotčeno právo smluvních stran ujednat si případné plnění ze smlouvy ve formě splátek ve smyslu ust. § 1966 občanského zákoníku.


V.

Odměna

5.1.       Není-li dohodnuto nebo dále uvedeno jinak, vzniká dodavateli právo na zaplacení odměny za provedení předmětu smlouvy okamžikem převzetí předmětu smlouvy odběratelem podle čl. III. odst. 3. těchto VOP.

5.2.       Odběratel je povinen zaplatit dodavateli odměnu za provedení předmětu smlouvy formou vystavených faktur.

5.3.       Faktura bude buď odběrateli předána či zaslána v listinné podobě, nebo bude faktura zaslána pouze prostřednictvím elektronické pošty.

5.4.       Odměnu dle vystavených faktur je odběratel povinen zaplatit dodavateli do 14 dnů po vystavení faktury dodavatelem, není-li sjednáno mezi odběratelem a dodavatelem písemně jinak. Pro případ prodlení odběratele se zaplacením odměny je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z odměny za každý den prodlení.

5.5.       Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje odběratele povinností uhradit celkovou částku odměny.

5.6.       Pro případ prodlení odběratele se zaplacením odměny dle vystavených faktur, je odběratel povinen zaplatit dodavateli za každou odeslanou upomínku k zaplacení dluhu odběratele vůči zhotoviteli 500,-Kč (slovy: pět set korun českých).

5.7.       Není-li výslovně stanoveno jinak, neobsahuje odměna DPH. K odměně se připočítává DPH v platné sazbě ke dni provedení zdanitelného plnění, a to v případě, že odběratel je plátcem DPH.

5.8.       Odběratel je vždy povinen svojí povinnost jako plátce DPH dodavateli prokázat, a to bez zbytečného odkladu.

5.9.       Odměnu lze změnit na základě písemné dohody smluvních stran o doplnění či změně předmětu smlouvy.

5.10.       Pro případ, kdy odměna nebude ve smlouvě dostatečným a platným způsobem stanovena, platí, že odměna byla mezi odběratelem a dodavatelem ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy.

5.11.       Do úplného zaplacení odměny a v případě nutnosti i smluvní pokuty, pokud k takové dojde, předmět smlouvy nebo závazné objednávky zůstává ve výhradním vlastnictví dodavatele.


VI.

Platební  podmínky

6.1.       Není-li dohodnuto jinak, je odměna dodavatele splatná do 14 dnů ode dne, kdy byla odběrateli doručena faktura – daňový doklad.

6.2.       K proplacení odměny vystaví dodavatel odběrateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu podle platných právních předpisů, a to dle platných fakturačních údajů odběratele dle aktuálního stavu uvedeného v obchodním rejstříku, popř. smlouvy.

6.3.       Platba se hradí na účet dodavatele uvedený ve smlouvě, příp. faktuře. Odměna se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet dodavatele.

6.4.       Není-li dohodnuto jinak, jako dodavatel akceptujeme následující platební podmínky:

a)        dodavatel vystaví odběrateli zálohovou fakturu na dílčí platby zvlášť pro předmět plnění

b)        50% z celkové ceny zakázky po podpisu smlouvy nebo závazné objednávky, v případě nutností i na základě schválení konstrukční dokumentace odběratelem stvrzené podpisem protokolu s výkresovou dokumentací, se splatností faktury 14 dnů od doručení

c)        50% z celkové ceny zakázky na základě úspěšné přejímky dle individuální dohody u dodavatele nebo odběratele, stvrzené podpisem předávacího protokolu odběratelem, se splatností faktury 14 dnů od doručení.


VII.

Práva  a  povinnosti  smluvních  stran

7.1.       Dodavatel je povinen plnit na základě smlouvy uzavřené s odběratelem s vlastnostmi vymíněnými ve smlouvě tak, aby předmět plnění bylo možné použít odběratelem v souladu se smlouvou nebo závaznou objednávkou a podle účelu smlouvy nebo závazné objednávky.

7.2.       Dodavatel je oprávněn pověřit nebo použít k provedení předmětu smlouvy jinou osobu.

7.3.       Odběratel a dodavatel nesmějí bez předchozího písemného souhlasu poskytnout jakoukoli informaci týkající se předmětu smlouvy třetím osobám. Odběratel je povinen zachovávat naprostou mlčenlivost o veškerých neveřejných informacích se kterými se seznámil při uzavření smlouvy nebo v rámci jednání, které jejímu uzavření předcházelo. Povinnosti mlčenlivosti může odběratele zprostit pouze dodavatel svým písemným prohlášením či zmocněním. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti smlouvy.

7.4.       Odběratel se zavazuje, že učiní veškerá možná opatření k ochraně neveřejných informací, zejména že:

a)        bez předchozího písemného souhlasu dodavatele žádným způsobem neposkytne ani nezpřístupní neveřejné informace žádné třetí osobě;

b)       bez předchozího písemného souhlasu dodavatele žádným způsobem nevyužije žádné informace, které získal v souvislosti s předmětem smlouvy, ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob, ani neumožní využít neveřejné informace třetí osobou ve svůj prospěch či jakékoliv třetí osoby;

c)        bude neveřejné informace používat pouze pro účely související s předmětem smlouvy, a to v souladu se smlouvou;

d)       nebude bez předchozího písemného souhlasu dodavatele neveřejné informace či nosiče těchto informací žádným způsobem rozmnožovat s výjimkou případů, kdy rozmnožování neveřejných informací nebo jejich nosičů slouží pro účely související s předmětem smlouvy, a to v souladu se smlouvou;

e)        bude chránit neveřejné informace dodavatele proti zneužití a bude vyvíjet veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, k odvrácení použití neveřejných informací třetími osobami v rozporu s jejich účelem;

f)         bude činit veškerá opatření zabraňující zneužití či zpřístupnění neveřejných informací, a to minimálně s takovou péčí, jakou vynakládá při ochraně svých vlastních informací podobného významu, nejméně však v míře obvyklé s přihlédnutím ke všem okolnostem;

neprodleně oznámí dodavateli, že došlo k ohrožení či porušení jeho povinností stanovených ve smlouvě;

7.5.       Za neveřejné informace jsou považovány, bez ohledu na způsob jejich sdělení či zachycení, důvěrné informace a obchodní tajemství.

7.6.       Důvěrnými informacemi se rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, veškeré údaje nebo informace, jež představují určitou hodnotu pro dodavatele a jež nejsou obecně známy jeho konkurentům a veřejnosti. Ve smyslu výše uvedeného zahrnují důvěrné informace zejména veškeré informace obchodní, výrobní, technické či ekonomické povahy související s činností objednatele, zejména marketingové techniky, marketingové plány a informace, ceníky, cenové politiky, obchodní metody, plány a strategie, smlouvy a smluvní vztahy se zákazníky a dodavateli, počítačový software (včetně předmětových a zdrojových kódů), databázové technologie, programátorské a konstruktérské technologie, nákresy, výkresy, systémy, struktury a architektury, spolupráce s klienty a jejich získávání, seznamy klientů a vztahů s třetími stranami vůbec, bilanční situace objednatele, jeho know-how apod. Za důvěrné informace jsou dále považovány i další dokumenty včetně elektronických nosičů, poskytnuté spolupracujícími osobami, které dodavatel označí jako důvěrné. Za důvěrné informace se považuje i obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

7.7.       Důvěrné informace podléhají ochraně minimálně jako:

a)        obchodní tajemství dodavatele v souladu s ust. §1040 –1042 a ust. § 2976 odst. 2 písm. h) občanského zákoníku;

b)       osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, pokud se jedná o důvěrné informace vztahující se k fyzickým osobám a pokud určité důvěrné informace mají povahu osobních údajů dle tohoto zákona;

7.8.       Povinnost mlčenlivosti odběratele se vztahuje také na veškeré další informace neuvedené výše, pokud odběratel nabývající takové informace v okamžiku jejich nabytí nebo kdykoli po tomto okamžiku mohl nebo měl vědět, že nabyté informace jsou takové povahy, že jejich zpřístupnění třetím osobám by mohlo ohrozit nebo poškodit práva nebo oprávněné zájmy dodavatele (tedy například bude zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích, dokumentech a informacích získaných či předávaných na základě smlouvy nebo závazné objednávky či v souvislosti s ní, a to především o informacích o identitě klientů dodavatele a jakýchkoli dalších informacích o klientech, obchodních vztazích a kontaktech, vnitřní organizaci obchodní činnosti a o vnitřních směrnicích, technickém vybavení, produkčních metodách a o jakýchkoli produktech, analýzách, studiích, prezentacích atd. dodavatele.

7.9.       Dodavatel není oprávněn bez písemného souhlasu odběratele neveřejné informace uchovávat ani žádným způsobem rozmnožovat, s výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění předmětu smlouvy. Dodavatel je povinen s veškerými informacemi a nosiči informací nakládat pečlivě jako se svěřeným majetkem a chránit je dostatečným způsobem před jejich zneužitím a/nebo zpřístupněním třetím osobám.

7.10.       Povinnosti odběratele a dodavatele k ochraně neveřejných informací trvají i po ukončení trvání smlouvy.

7.11.       V rámci závazku zachovávat mlčenlivost se dodavatel odběrateli zavazuje zejména k tomu, že:

a)        nezpřístupní důvěrné informace žádné třetí osobě;

b)       neumožní žádné třetí osobě přístup k důvěrným informacím;

c)        bude chránit jakékoli nosiče informací obsahující jakoukoli důvěrnou informaci před jejich ztrátou či odcizením;

d)       bude nakládat s důvěrnými informacemi tak, aby důvěrné informace ať již v důsledku konání či opomenutí ze strany případné třetí osoby, kterou zhotovitel zajistí k realizaci činností dle s objednatelem uzavřené smlouvy, nemohla získat žádná třetí osoba;

e)        nebude pořizovat bez souhlasu odběratele jakékoli kopie nebo opisy dokumentů nebo dat obsahujících důvěrné informace pro sebe ani pro třetí strany.

7.12.       Odběratel se zavazuje za porušení některé ze shora uvedených povinností vztahujících se k mlčenlivosti a ochraně důvěrných informací dodavatele zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčen ani nijak omezen nárok dodavatele na náhradu škody vzniklé porušením takové povinnosti. Smluvní strany tímto prohlašují, že považují výši smluvní pokuty za přiměřenou. Výzva k zaplacení je účinná okamžikem doručení.

7.13.       Odběratel není oprávněn bez písemného souhlasu dodavatele postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené s odběratelem.

7.14.   Dodavatel je povinen postupovat při realizaci svých závazků s odbornou péčí a s ohledem na postavení odběratele a zachovávat zásady poctivého obchodního styku.


VIII.

Odpovědnost dodavatele

8.1.       Odpovědnost dodavatele za vady při plnění smlouvy se řídí příslušnými právními předpisy.

8.2.       Záruční doba činí, není-li zákonem stanovena doba delší, dvanáct měsíců a počíná běžet ode dne, kdy dodavatel splní povinnost provést dílo. Pokud bude sjednána doba odlišná, má sjednaná doba přednost před záruční dobou dle všeobecných obchodních podmínek.

8.3.       Odběratel však bere na vědomí, že dodavatel neodpovídá za vady způsobené povahou věci předané k plnění smlouvy, dodanými podklady nebo odběratelem vyžadovanými postupy, stejně jakož ani za vady způsobené nedostatečnou součinností odběratele.

8.4.       Odběratel dále bere na vědomí, že záruční doba dle bodu 2 tohoto článku se nevztahuje na komponenty předmětu smlouvy s vlastní záruční dobou. Záruční doba takových komponentů se řídí záruční dobou jejích výrobce.

8.5.       Dodavatel neodpovídá za vady při plnění smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování odběratelem v případě, že dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně odběratele upozornil a odběratel na jejich použití trval. Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu odběratelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a odběratel na jejich dodržení trval nebo jestliže dodavatel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

8.6.       Dodavatel rovněž neodpovídá za vady předmětu smlouvy vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s obvyklým způsobem použití nebo zanedbáním péče o předmět smlouvy, jeho opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním, vady vzniklé mechanickým poškozením předmětu smlouvy po přechodu nebezpečí škody na předmětu smlouvy, používáním předmětu smlouvy v podmínkách, které neodpovídají prostředí, které je uvedeno v návodu k použití (teplota, chemické a mechanické vlivy prostředí), vady předmětu smlouvy způsobené nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s pokyny dodavatele, za vady způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, poškození předmětu smlouvy při dopravě. Odpovědnost za vady se rovněž nevztahuje na věc dodávanou se slevou v případě, že sleva byla poskytnuta na tyto vady.


IX.

Řešení sporů

9.1.       Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

9.2.       Vzájemné spory mezi dodavatelem a odběratelem řeší obecné soudy.


X.

Závěrečná ustanovení

10.1.   Smlouva nebo závazná objednávka uzavřená písemně může být měněna či doplňována pouze v písemné formě, prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků.

10.2.   Zánik smlouvy nebo závazné objednávky se nedotýká sankčních nároků stran vyplývajících ze smlouvy či z těchto VOP.

10.3.   Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení VOP či smlouvy nebo závazné objednávky se nedotýká ostatních jejich ustanovení, která zůstávají platná a účinná.

10.4.   V případě, že se některé ustanovení smlouvy nebo závazné objednávky ukáže zdánlivým (nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy dle § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany v takovém případě zahájí neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku.

10.5.   Veškerá oznámení, která je nezbytné učinit, budou v písemné formě a mohou být učiněna osobním doručením nebo doporučenou poštou na adresy uvedené ve smlouvě, popř. prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Jakékoliv oznámení vyžadované, anebo předpokládané se považuje za doručené příslušnému adresátovi, nebo jinému adresátovi, kterého příslušný adresát obdobným oznámením určí, dnem následujícím při osobním doručení a třetím pracovním dnem při doručení doporučenou poštou. Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě a jiná adresa není známa, považuje se za den doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát nedozvěděl. V případě pochybností písemnost považuje za doručenou 3. (třetí) den od jejího předání k doporučené poštovní přepravě. Odběratel je povinen dodavatele informovat o jakékoliv změně jeho doručovací adresy, bydliště nebo sídla. Za den doručení se též považuje třetí den od oznámení o uložení zásilky na poště, není-li prokázáno dřívější doručení.

10.6.   Tyto všeobecně podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. ledna 2015.

10.7.   Starší smluvní vztahy zůstávají v platnosti. Veškeré právní vztahy v oblasti předmětu smlouvy dle čl. III VOP před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za smlouvu ve smyslu čl. III. Dodavatel je oprávněn od odběratele požadovat doplnění či doložení údajů k dostatečné identifikaci.


V Praze dne 1. ledna 2015

AC Europe s.r.o.

IČ: 26463784, DIČ: CZ26463784

Bezdrevská 362, Praha 9, 19800

Vedená MS v Praze oddíl C, vl. 83955